Vítejte na našich stránkách
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
společnosti TECHMAT, a.s.

Představenstvo společnosti TECHMAT, a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 2082, PSČ 371 50, IČ: 46678344, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 508 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu (dále jen VH), která se bude konat dne 15. června 2017 od 9,00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání VH:

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
  2. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o nich
  3. Rozhodnutí o účetní závěrce Společnosti a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
  4. Rozhodnutí o jmenování auditora společnosti pro rok 2017
  5. Závěr
Návrh usnesení k bodu 1.: VH schvaluje jednací řád a volí za předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů osoby dle návrhu představenstva.
Zdůvodnění k bodu 1.: VH musí schválit jednací řád a zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.
Návrh usnesení k bodu 2.: VH schvaluje zprávu představenstva o hospodaření a stavu majetku Společnosti v roce 2016, zprávu dozorčí rady a zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016.
Zdůvodnění k bodu 2.: Předmětné zprávy vycházejí z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídají jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi.
Návrh usnesení k bodu 3.: VH schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2016. VH schvaluje vypořádání hospodářského výsledku tak, že ztráta ve výši 2.136.876,37 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.
Zdůvodnění k bodu 3.: Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Návrh na vypořádání ztráty odpovídá hospodářskému výsledku Společnosti a dosavadní praxi.
Návrh usnesení k bodu 4.: VH rozhodla, že auditorem pro rok 2017 bude společnost BDO CB s.r.o. evidenční číslo 094.
Zdůvodnění k bodu 4.: Navrhovaná auditorská společnost splňuje všechny odborné a právní požadavky na auditora společnosti.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 8.6.2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce. Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 500,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech Po-Pá od 9-14 hod. a na webových stránkách (www.techmat.cz) po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady.

Představenstvo společnosti TECHMAT, a.s.

Výroční zpráva TECHMAT 2016.pdf
Certifikace ISO 9001 a ISO 14001  EKOKOM