Novinky

  VALNÁ HROMADA
  OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY společnosti TECHMAT, a.s.

  Představenstvo společnosti TECHMAT, a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 2082, PSČ 371 50, IČ: 46678344, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 508 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu (dále jen VH), která se bude konat dne 15. června 2017 od 9,00 hodin v sídle společnosti.
  Pořad jednání VH: 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH 2. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o nich 3. Rozhodnutí o účetní závěrce Společnosti a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 4. Rozhodnutí o jmenování auditora společnosti pro rok 2017 5. Závěr
  Návrh usnesení k bodu 1.: VH schvaluje jednací řád a volí za předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů osoby dle návrhu představenstva. Zdůvodnění k bodu 1.: VH musí schválit jednací řád a zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH. Návrh usnesení k bodu 2.: VH schvaluje zprávu představenstva o hospodaření a stavu majetku Společnosti v roce 2016, zprávu dozorčí rady a zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016. Zdůvodnění k bodu 2.: Předmětné zprávy vycházejí z požadavků aplikovatelných právních předpisů a odpovídají jim, stejně jako stanovám a dosavadní praxi. Návrh usnesení k bodu 3.: VH schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2016. VH schvaluje vypořádání hospodářského výsledku tak, že ztráta ve výši 2.136.876,37 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. Zdůvodnění k bodu 3.: Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Návrh na vypořádání ztráty odpovídá hospodářskému výsledku Společnosti a dosavadní praxi. Návrh usnesení k bodu 4.: VH rozhodla, že auditorem pro rok 2017 bude společnost BDO CB s.r.o. evidenční číslo 094. Zdůvodnění k bodu 4.: Navrhovaná auditorská společnost splňuje všechny odborné a právní požadavky na auditora společnosti.
  Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 8.6.2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce. Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 500,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech Po-Pá od 9-14 hod. a na webových stránkách (www.techmat.cz) po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady.

  Představenstvo společnosti TECHMAT, a.s.  Ing. Luděk Fürst ml. Ing. Oldřich Grün Ing. Luděk Fürst předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva

  Datum: 12. května 2017
  

Certifikace ISO 9001 a ISO 14001  EKOKOM